Algemene voorwaarden

Volg ons op instagram

Algemene Voorwaarden Woongilde

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Woongilde., ingeschreven bij de kamer van koophandel in Alkmaar
onder nummer  74146815 (hierna te noemen gebruiker) en een wederpartij, voor zover van deze
voorwaarden door partijen niet is afgeweken.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de
rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de
werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van gebruiker zijn 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij in de
aanbieding of offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding of offerte
vervalt indien het artikel waarop de aanbieding of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet
meer beschikbaar is.
2.2 Gebruiker kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien de wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een
gedeelte van de offerte of aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven
prijs.
2.4 Offertes zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en de
daaraan ontleende maten. Bij het meten van de vloeren worden de grootste lengte- en
breedtematen aangehouden.
2.5 De van het aanbod of de offerte deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen,
ontwerpen en berekeningen die door gebruiker of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven
eigendom van gebruiker. Zij mogen niet zonder toestemming van gebruiker aan derden ter
hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien de
overeenkomst niet tot stand komt, dienen de bescheiden binnen 14 dagen nadat gebruiker
hierom heeft verzocht, geretourneerd te worden.
2.6 Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de wederpartij de offerte of
aanbieding heeft aanvaard en gebruiker de bestelling van de wederpartij heeft geaccepteerd.
2.7 Gebruiker heeft het recht bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering
te verbinden.
2.8 Indien de bestelling (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte
opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in dat geval
niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
2.9 Indien de wederpartij het aanbod niet accepteert, is gebruiker gerechtigd de kosten die
gemoeid zijn met het tot stand brengen van de aanbieding of offerte in rekening te brengen.
Indien gebruiker dit recht geldend maakt en de wederpartij heeft de kosten voldaan, dan gaan
de bij de offerte gevoegde tekeningen in eigendom over op de wederpartij, een en ander
onverminderd het intellectuele eigendom van gebruiker.
2.10 De in de aanbieding, offerte of bestelbon vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw,
verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of
schriftelijk overeengekomen.
2.11 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3. Overeenkomst en levering


3.1 De op de website, offerte en/of bestelbon vermelde levertijden zijn indicatief. De termijnen
zijn nimmer fatale termijnen.
3.2 Indien een levering aanzienlijke vertraging oploopt, dan stelt gebruiker de wederpartij hierover
zo spoedig mogelijk in kennis.
3.3 Bij overschrijding van de termijn is gebruiker op geen enkele manier aansprakelijk.
3.4 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking
worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert is gebruiker gerechtigd de zaken op te
slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
3.5 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.6 Een wijziging in dan wel aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij
door zowel gebruiker als opdrachtgever is aanvaard.
3.7 Gebruiker is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen zonder dat de wederpartij in dat
geval gerechtigd is de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de prijsverhoging
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet, regelgeving of
overheidsmaatregel, haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren dan
wel voortvloeit uit andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.
3.8 Geringe afwijkingen van de kleur alsmede de kwaliteit van de geleverde producten geven de
wederpartij niet het recht om de producten te weigeren, de overeenkomst te ontbinden dan wel
schadevergoeding van gebruiker te vorderen.

 

Artikel 4. betalingen


4.1 De wederpartij dient het gefactureerde bedrag bij aflevering te betalen, tenzij anders is
overeengekomen.
4.2 Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in
verzuim. De wederpartij is alsdan eveneens wettelijk (handels)rente verschuldigd.
4.4 Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten
en executiekosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten
bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van
€ 75,00, tenzij de wet anders bepaalt.
4.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur moeten binnen 3 werkdagen na de factuurdatum
worden gemeld en schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 5. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst


5.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden indien:
de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt dan wel de gebruiker goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen
zal tekortschieten;
de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen
voor voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is;
er sprake is van liquidatie van de wederpartij, aan de wederpartij surseance van
betaling is verleend, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, de
wederpartij is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, de
wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of
gedeeltelijk verliest, de wederpartij zijn bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste
van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen drie maanden is
opgeheven.
5.2 Gebruiker is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien
er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.
5.3 Indien gebruiker overgaat tot opschorting of ontbinding, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.4 Indien gebruiker overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van
gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
5.5 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is de wederpartij verplicht de
hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan gebruiker te vergoeden.

 

Artikel 6. Overmacht


6.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij
indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen blijvend of tijdelijk na te komen.
6.2 Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, begrepen (burger)oorlog,
transportmoeilijkheden alsmede brand, ernstige storingen en werkstakingen in het bedrijf van
gebruiker of diens leveranciers.
6.3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
6.4 Indien gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst ten tijde van het intreden van
overmacht reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker
gerechtigd hiervoor separaat te factureren.


Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud


7.1 De eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over op de wederpartij, indien de wederpartij
alle openstaande vorderingen, zowel ter zake van de betreffende levering als ter zake van
eerdere leveringen, heeft voldaan.
7.2 Artikelen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet
als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is de wederpartij niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende artikelen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
7.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht gebruiker
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.4 De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze
penningen.
7.5 Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens gebruiker, is
gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen terstond terug te
nemen. De teruggenomen artikelen zullen worden gecrediteerd voor de marktwaarde ten tijde
van het moment van terugname.

 

Artikel 8. Conformiteit en garanties


8.1 De wederpartij dient de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te controleren.
Eventuele zichtbare gebreken dienen door de afnemer per ommegaande, doch in ieder geval
binnen 8 dagen na levering, aan gebruiker te worden gemeld, bij gebreke waarvan tussen
partijen vast komt te staan dat de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en elke
aanspraak jegens gebruiker vervalt. Eventuele niet zichtbare gebreken dien terstond, doch in
ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking hiervan, schriftelijk en gespecificeerd aan gebruiker
te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.
8.2 De wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
8.3 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
8.4 In geval van gegronde en tijdige reclame zal gebruiker te harer keuze hetzij de geleverde
artikelen vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken hetzij een
vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen of een evenredig gedeelte van
de factuur crediteren.
8.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door
gebruiker gemaakte kosten integraal voor rekening van de wederpartij.
8.6 Op alle nieuwe geleverde goederen die zijn geleverd en gefactureerd geldt een garantietermijn
van drie maanden na factuurdatum, tenzij de wet anders bepaalt of anders is overeengekomen.
8.7 Garantie geldt slechts voor materiaalfouten, fouten in fabricage en/of passing, evenwel slechts
nadat een garantieclaim door gebruiker is geaccepteerd. Afwijkingen aan het geleverde door
betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt
aanvaardbaar zijn volgens de geldende en gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik,
kunnen het recht op garantie uitsluiten of beperken.
8.8 De aanspraak op garantie vervalt in ieder geval indien de wederpartij of derden zonder
voorkennis van gebruiker en zonder haar nadrukkelijke toestemming, werkzaamheden hebben
verricht die verband kunnen houden met de door gebruiker geleverde goederen of verrichtte
montage-herstel- of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie
wordt gedaan;
a. de door gebruiker geleverde onderdelen zijn gebruikt in combinatie met andere dan
originele onderdelen die daar kennelijk niet voor zijn bestemd, alsmede indien voor het
falen van de door gebruiker geleverde goederen een andere, buiten de invloedsfeer van
gebruiker, oorzaak aannemelijk is;
b. de identificatienummers op de door gebruiker geleverde goederen na de levering van deze
goederen zijn veranderd, verwijderd of anderszins onleesbaar zijn gemaakt of zijn
geworden;
c. de wederpartij het verschuldigde bedrag dat betrekking heeft op hetgeen waartoe de
garantieclaim is ingediend niet of niet geheel heeft voldaan.
8.9 Het met de garantie gemoeid gaande bedrag zal nimmer hoger zijn dan het oorspronkelijk
betaalde bedrag voor de betreffende goederen en/of diensten.

 

Artikel 9. Retour


Onverwerkte en onbeschadigde stukgoederen welke op voorraad worden gehouden, mogen binnen 14
dagen na aankoop worden geretourneerd. Contant betaalde goederen die op de dag van aankoop
worden geretourneerd, kunnen contant worden terugbetaald. In alle andere gevallen zal het bedrag per
bank aan de wederpartij worden overgemaakt.

Goederen die voor u zijn besteld of geproduceerd op maat gemaakt of voor u zijn aangepast kunnen niet retour.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid


10.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
10.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste dan wel
onvolledige gegevens.
10.3 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.4 De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van haar verzekeraar in voorkomend geval.
10.5 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan
gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade indien de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.7 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.8 Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die
gebruiker niet kende noch behoorde te kennen, zoals maar niet uitsluitend:
a. het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van geleidelijk verlies aan
bouwvocht na nieuwbouw of verbouw.
b. het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe
inwerking van warmtebronnen zoals de zon, cv of haard.
c. extreme veranderingen in de luchtvochtigheidspercentages in de betreffende ruimte en
omliggende ruimtes.
d. een onjuiste samenstelling van de tussen en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet
door gebruiker is aangebracht of onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voorzover deze
niet door gebruiker is aangebracht.
e. het niet blijvend droog zijn van de vloer, mits gebruiker vooraf de vochtigheidsgraad van de
vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde om de werkzaamheden
niet uit te voeren.
10.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevende
ondergeschikten.

 

Artikel 11. Risico-overgang


Het risico ter zake van verlies, beschadiging en/of waardevermindering van de artikelen gaat reeds op
het moment van levering over op wederpartij.
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Gebruiker behoudt zich het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de
offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen.
12.2 Het is de wederpartij niet toegestaan aanduidingen omtrent recht van intellectueel eigendom
op/in de door gebruiker geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te
wijzigen.
12.3 Het is de wederpartij verboden materiaal van gebruiker waarop intellectueel eigendomsrechten
rusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of tentoon te
stellen zonder toestemming van gebruiker.
Artikel 13. Vrijwaring
13.2 De wederpartij vrijwaart gebruiker voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan
gebruiker toerekenbaar is.
13.3 De wederpartij is gehouden om gebruiker zowel in als buiten rechte bij te staan indien
gebruiker wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in
gebreke blijft met het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 14. Diversen


14.1 Gebruiker mag bij de uitvoering van de door haar gesloten overeenkomsten gebruikmaken van
tussenpersonen en/of andere derden.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en/of door gebruiker gesloten
overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.3 Alle geschillen tussen gebruiker en de wederpartij, waaronder begrepen geschillen over de
uitleg van deze algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de competente rechter van de
woonplaats van gebruiker, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

De waardering van www.woongilde.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.1/10 gebaseerd op 414 reviews.
Scroll naar boven
× Neem contact met ons op